စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက
contact@celegabar.com သို႔ျဖစ္ေစ
ဖုန္းနံပါတ္ 09686868681, 09686868682 သို႔တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။